Komission asetus (ETY) N:o 715/86, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1986, voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 muuttamisesta