Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3551/93 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3494/93 περί χορηγήσεως λευκής ζάχαρης ως επισιτιστική βοήθεια