Komission asetus (EY) N:o 239/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa