Komission asetus (EY) N:o 152/2001, annettu 25 päivänä tammikuuta 2001, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta