Komission asetus (EY) N:o 865/2000, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2000, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 757/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana