ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0983/03 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Χρήση των πόρων του προγράμματος Πολιτισμός 2000 εκ μέρους του Δήμου Massa.