Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Euroopan työllisyysstrategian paikallisulottuvuuden vahvistamisesta