Asia C-268/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Binca Seafoods GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 834/2007 — Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotanto ja merkinnät — Asetus (EY) N:o 889/2008 — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1358/2014 — Oikeussuojaintressi — Henkilökohtaisen hyödyn käsite)