Komission asetus (EY) N:o 1561/2002, annettu 30 päivänä elokuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta