Υπόθεση T-412/19: Προσφυγή της 28ης Ιουνίου 2019 — Contu κατά Κοινοβουλίου