Komission asetus (EY) N:o 2148/2002, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta