Komission asetus (EY) N:o 67/2002, annettu 15 päivänä tammikuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla