Уведомление от правителството на Австрия съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за природния газ) относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ във връзка с определянето на Gas Connect Austria GmbH за оператор на преносна система в Австрия