Дело C-533/11: Решение на Съда (пети състав) от 17 октомври 2013 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения от държава членка — Неизпълнение — Член 260 ДФЕС — Имуществени санкции — Налагане на санкция еднократно платима сума и на периодична имуществена санкция)