Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/384 z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1537) (Tekst mający znaczenie dla EOG)