Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/384 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47 για μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 1537] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)