P8_TA(2018)0380 Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)) P8_TC1-COD(2016)0412 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande