Vec C-195/20 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. septembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – trestné konanie proti XC (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Súdna spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Účinky odovzdania – Článok 27 – Možnosť trestného stíhania za iné trestné činy – Zásada špeciality)