Дело C-195/20: Решение на Съда (четвърти състав) от 24 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Наказателно производство срещу XC (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Правни последици от предаването — Член 27 — Възможност за наказателно преследване за други престъпления — Специално правило)