Forenede sager C-398/18 og C-428/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 5. december 2019 – Antonio Bocero Torrico (C-398/18) og Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18) mod Instituto Nacional de la Seguridad Social og Tesorería General de la Seguridad Social (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – social sikring af vandrende arbejdstagere – forordning (EF) nr. 883/2004 – førtidig alderspension – kriterier for tildeling – størrelsen af den pension, der skal udbetales, skal overstige det lovbestemte minimumsbeløb – udelukkende hensyntagen til den pension, der er erhvervet i den pågældende medlemsstat – ingen hensyntagen til den alderspension, der er erhvervet i en anden medlemsstat – forskelsbehandling af arbejdstagere, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed)