Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1477 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή παράταση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)