Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/776 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τον καθορισμό υποδειγμάτων για ορισμένα έντυπα καθώς και τεχνικών κανόνων για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση