Sprawa C-242/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 5 kwietnia 2018 r. – „UniCredit Leasing” EAD / Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno osiguritełna-praktika” — Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite