Asia C-556/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.6.2014 (Østre Landsretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – TDC A/S v. Teleklagenævnet (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/19/EY — 2 artiklan a alakohta — Erityisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeus tai oikeus hyödyntää niitä — 5, 8, 12 ja 13 artikla — Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivalta — Erityisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeuteen tai oikeuteen hyödyntää niitä liittyvä velvollisuus — Yritys, jolla on huomattava markkinavoima tietyillä markkinoilla — Liityntäverkon jakopisteen loppukäyttäjän liityntäpisteeseen yhdistävä tilaajajohto — Erityisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeutta tai oikeutta hyödyntää niitä koskevien kohtuullisten pyyntöjen täyttämistä koskevan velvollisuuden oikeasuhteisuus — Direktiivi 2002/21/EY — 8 artikla — Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien hoitamista koskevat yleiset tavoitteet)