Meddelelse fra Kommissionen — Godkendelse af indholdet af et udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter