2018 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1292, kuriuo cifenotrinas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti (Tekstas svarbus EEE.)