Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1292 ze dne 25. září 2018, kterým se schvaluje cyfenothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP.)