Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на спецификация на продукт за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията 2020/C 89/05