Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om godkännande av en ändring som inte är en mindre ändring av en produktspecifikation som avses i artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 för namnet ”Lechazo de Castilla y León” (SGB)