Vec T-312/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. marca 2020 – Wilhelm Sihn jr./EUIPO – Golden Frog (CHAMELEON) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie CHAMELEON – Staršia medzinárodná a národná slovná ochranná známka CHAMELEON – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)