P8_TA(2017)0082 Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) P8_TC1-COD(2016)0027 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen