Υπόθεση C-423/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 10ης Σεπτεμβρίου 2014 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία)) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — UAB Vilniaus energija κατά Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius [Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος — Οδηγία 2004/22/ΕΚ — Μετρολογικός έλεγχος των συστημάτων μετρήσεως — Μετρητής ζεστού νερού που πληροί όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής και είναι συνδεδεμένος με συσκευή διαβιβάσεως δεδομένων εξ αποστάσεως (συσκευή τηλεμέτρησης) — Απαγόρευση χρήσεως του μετρητή χωρίς προηγούμενο μετρολογικό έλεγχο του συστήματος αυτού]