Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1283 av den 14 september 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 6353] (Text av betydelse för EES)