Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1283 на Комисията от 14 септември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2020) 6353) (текст от значение за ЕИП)