Mål C-165/19 P: Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Slovak Telekom, a.s. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen utökad sammansättning) meddelade den 12 december 2018 i mål T-851/14, Slovak Telekom mot kommissionen