predmet C- 165/19 P: Žalba koju je 22. veljače 2019. podnio Slovak Telekom, a.s. protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-851/14, Slovak Telekom protiv Komisije