Υπόθεση C-323/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 15ης Μαρτίου 2017 — Polynt SpA κατά New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, Sitre Srl, Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (κανονισμός REACH) — Άρθρο 57, στοιχείο στʹ — Αδειοδότηση — Άκρως ανησυχητικές ουσίες — Προσδιορισμός — Ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας — Kυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης, cis-κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης και trans-κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης]