Komission delegoitu asetus (EU) 2020/621, annettu 18 päivänä helmikuuta 2020, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/125 liitteiden I ja V muuttamisesta