Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er oprettet ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, for så vidt angår ændring af aftalens protokol I om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde