Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do przyznania pomocy finansowej w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 (decyzja Komisji C(2015) 1363) (Dz.U. C 214 z 30.6.2015)