Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020 [Απόφαση C(2015) 1363 της Επιτροπής] (ΕΕ C 214 της 30.6.2015)