Berigtigelse til indkaldelse af forslag under det flerårige arbejdsprogram for tildeling af finansiel støtte inden for transeuropæisk energiinfrastruktur under Connecting Europe-faciliteten i perioden 2014-2020 (Kommissionens afgørelse C(2015) 1363) (EUT C 214 af 30.6.2015)