Vec T-677/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2015 – Axa Versicherung/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa konania o uplatnení pravidiel hospodárskej súťaže — Žiadosť týkajúca sa všetkých dokumentov — Zamietnutie prístupu — Žiadosť týkajúca sa jediného dokumentu — Obsah — Povinnosť vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Prevažujúci verejný záujem — Žaloba o náhradu — Povinnosť odôvodnenia“)