Lieta T-677/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija spriedums – Axa Versicherung/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti par konkurences noteikumu piemērošanas procedūru — Pieteikums par dokumentu kopumu — Piekļuves atteikums — Pieteikums par vienu dokumentu — Satura rādītājs — Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību — Sevišķas sabiedrības intereses — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pienākums norādīt pamatojumu