Predmet T-677/13: Presuda Općeg suda od 7. srpnja 2015. – Axa Versicherung protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti o postupku primjene pravila o tržišnom natjecanju — Zahtjev koji se odnosi na nekoliko dokumenata — Odbijanje pristupa — Zahtjev koji se odnosi na jedan dokument — Kazalo — Obveza konkretnog i pojedinačnog ispitivanja — Izuzeće u vezi sa zaštitom komercijalnih interesa treće osobe — Izuzeće u vezi sa zaštitom svrhe inspekcija, istraga i revizija — Prevladavajući javni interes — Tužba za naknadu štete — Obveza obrazlaganja”)