Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (Tekstas svarbus EEE, išskyrus tai, kas susiję su veikla pagal Sutarties 42 straipsnį)