Υπόθεση T-591/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 — Groupe Canal +/κατά ΓΕΕΑ — Euronews (News+) [ «Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση κοινοτικού λεκτικού σήματος News+ — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα ACTU+ — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009» ]