Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi , annettu 12 päivänä joulukuuta 2006 , sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 82/714/ETY kumoamisesta (2006/87/EY)