Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1237/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014 , για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών