Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996 , neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä ( EYVL L 148, 21.6.1996 )